تنظیم شیر اطمینان به روش هی مختلفی انجام می شود.

تنظیم شیر اطمینان به روش دستی و ساده

تنظیم شیر اطمینان به وسیله شرکت های کالیبراسیون و دریافت گواهی ست پرشر

در روش تنظیم شیر اطمینان دستی مناسب محیط های هست که از حساسیت زیادی برخوردار نیست و همچنین تعداد دفعات ست کردن شیر زیاد است و مقرون به صرفه نیست که از شرکت های کالیبراسیون استفاده کنند و تنظیم شیر اطمینان توسط نفر فنی در سایت و به وسیله گیج و کمپرسور باد انجام می گیرد.

در سایت ها و محیط هایی که مواد خطرناک سیالات با حرارت بالا و همچنین شیر های اطمینان سایز بزرگ حتما می بایست از آزمایشگاههای معتبر استفاده و گواهی کالیبراسیون شیر دریافت گردد.