روغن گلیسیرین

فرق گیج روغنی و گیج خشک

/post-4

در صنعت از گیج فشار به عنوان وسیله ای برای سنجش فشار سیستم استفاده می شود که با توجه به توضیحات زیر می توان پرشر گیج خشک یا روغنی را انتخاب کرد.